Allmänna villkor

Rävisor AB tillhandahåller revisionstjänster till bostadsrättsföreningar. 

Bastjänsten – Rävisor Standard – är årlig revision av bostadsrättsföreningens (”Föreningens”, ”Kundens”) bokslut. Eventuell annan Tjänst, såsom rådgivning, sker på avrop, alternativt som särskilt avtalat uppdrag, och ingår inte i revisionen.

1. Avtalstid

Revisionstjänsten utförs som ett förtroendeuppdrag, revisor väljs normalt in på årsstämman, och särskilt avtal utöver revisionserbjudande/offert behöver inte upprättas. Bostadsrättsföreningens stämmoprotokoll avgör istället när Tjänsten aktiveras - och när den upphör.  

2. Pris för tjänster

Priset för revision – Rävisor Standard – kan sökas fram av de flesta föreningar på www.ravisor.se. Eventuella pristillägg framgår av erbjudandet/offertsidan. Samtliga priser som presenteras där är exklusive moms.

Föreningen ansvarar för att till Rävisor lämna korrekta uppgifter om antal lägenheter och uthyrda lokaler, samt, i enlighet med vårt offertformulär, ange ifall föreningen

  • är s.k. "oäkta" förening: + 2000 kr
  • är arbetsgivare (betalar ut löner/arvoden): + 600 kr
  • är momsskyldig: + 1000 kr
  • är delägare i samfällighet/GA-anläggning: + 900 kr
  • redovisar enligt K3: + 1200 kr
  • ej har professionell ekonomisk förvaltare: + 3000 kr >
  • överlämnar revisor bokslutsmaterial i pappersform (ej digitalt): + 2000 kr
  • önskar lagerhållning av bokslutsmaterial i pappersform hos Rävisor: + 750 kr om ej avtalat, + 490 kr om avtalat

Pristillägg ges för ovanstående samt totalpriset (exkl. moms) för revision aktuellt år vill framgå av vår offert när korrekt information lämnats.

Obs! Revisorn ska enligt lag ha fått årsredovisningen m.m. för granskning senast sex veckor före årsstämman. Allt från Rävisor efterfrågat material ska finnas tillgängligt för oss - samlat och överskådligt. Annars tillkommer pristillägg.

Det offererade priset förutsätter normal arbetsinsats för Rävisor AB, vilket bl.a. kräver god ordning i redovisning och protokoll, att begärt material inlämnats i rätt tid, att underhållsplan följts när sådan finns, att jävssituation inte förelegat vid upphandling eller avyttring, samt att eventuella krav och frågor från Rävisor AB ställda i särskilt formulär besvarats bekräftande. Vid brister i ovanstående som medför oplanerat merarbete äger Rävisor rätt att ta pristillägg, enligt rådande timpris.

Obs! Revisorn får i princip alltid merarbete med föreningar som är nybildade. Reservation om 5000 kr/år i tilläggspris, utöver standardoffert, görs därför i tiden fram till dess att kontrollbesiktning gjorts (normalt sett år 3). Annat tilläggspris för aktuell period kan avtalas särskilt, annars debiteras merarbetet enligt rådande timpris inom, och eventuell även utöver, det reserverade beloppet.

I förekommande fall av bokslut i pappersformat / pärm, som måste distribueras internt samt returneras, tillkommer en administrationskostnad om 500 kr plus kostnad för budservice eller porto.

För oavhämtat eller returnerat bokslutsmaterial som måste lagerhållas av Rävisor är priset per år 750 kr/å (exkl. moms) per årsbokslut inklusive relaterat material.

Obs! För ny kund tillkommer första avtalsår en administrativt kostnad i form av en Uppläggningsavgift om 1250 kr. (Att jämföra med de större revisionsbyråer som har en startavgift på ca 10.000 kr).

Eventuellt kompletterande revisionsarbete samt annat arbete än revision debiteras enligt gällande prislista. Per 2022-01-01 är priset 1250 kr/t. För juridisk konsultation/utredning är priset 1500 kr/t.

Faktureringsavgift om 80 kr tillkommer för föreningar som föredrar pappersfaktura.

Alla priser är exklusive moms.

Prislistan revideras en gång per år och kan alltid ses på bostadsrättsföreningens erbjudandesida på www.ravisor.se. Offert är giltig för den tid som anges på offerten: om inte annat avtalas så är tiden för offertens giltighet tre månader från det datum offerten hämtades eller skickades, vilket även anges på offerten.

Rävisor AB förbehåller sig rätten att ändra priser/avgifter för kommande avtalsperiod om förutsättningarna har förändrats eller av annan anledning inte överensstämmer med föregående års abonnemangsavgift.

3. Underhåll

Rävisor AB förbehåller sig rätten att underhålla och därmed modifiera innehållet i Tjänsterna. Vidareutveckling och uppdatering av samtliga Rävisor AB Tjänster sker löpande.

4. Betalningsvillkor

4.1 Betalning sker mot faktura

Fakturabeloppet skall finnas tillgängligt på Rävisor AB bankkonto senast femton (15) dagar efter fakturadatum. 

4.2 Dröjsmålsränta och påminnelseavgift

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag. Rävisor AB äger vid försenad betalning rätt till ersättning för påminnelseavgift enlig gällande lag.

5. Behandling av personuppgifter och konfidentiell information

Person- och företagsuppgifter lagras och behandlas konfidentiellt av Rävisor AB i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Rävisor AB är uppgiftsansvarig för handlingarna och har rätt att använda dessa uppgifter för att lagra nödvändig kundinformation för att kunna fullfölja Avtalets ingående. Personuppgifter som lagras är förnamn, efternamn, telefonnummer, e-postadress samt personnummer. Organisationsuppgifter som lagras är förenings namn, organisationsnummer, adress, fakturaadress samt föreningens dokument och elektronisk kommunikation med föreningen via våra system.

Konfidentiell information får ej lämnas till annan än behörig (medlem i Förenings styrelse), samt ej genom andra kanaler än sådana som verifierar mottagaren. Konfidentiell information får ej lämnas över telefon. 

6. Ansvarsbegränsning

6.1 Kunds tillämpning

Rävisor AB ansvarar ej för hur Kund använder eller tillämpar beställda Tjänster och har heller inget ansvar gentemot tredje man för Kunds tillämpning eller användning. Rävisor AB ansvarar inte för eventuella ändringar och tillägg som Kund gör i samband med nyttjandet av beställda Tjänster. Innehållet i de dokument som ingår i Tjänsterna är baserade på svensk rätt som tillämpas av svenska rättsvårdande myndigheter senast vid det tillfälle Kunden fick åtkomst till dem. 

6.2 Kunds teknik

Rävisor AB ansvarar ej för eventuella brister och begränsningar i Kunds operativsystem och datormiljö. Det åligger Kund att förvissa sig om att hen har erforderlig teknisk standard för nyttjande av beställda Tjänster innan Avtalet ingås. Rävisor AB Tjänster förutsätter att Kund har erforderlig teknisk standard.

6.3 Tjänsts innehåll

Rävisor AB ansvarar ej för påstådd eller inträffad skada, förlust eller kostnad som direkt eller indirekt beror på eller påstås bero på innehållet i Rävisor AB Tjänster. Rävisor AB Tjänster skall ej ses som juridisk, finansiell, teknisk eller liknande form av rådgivning. Rådgivning skall ses som en riktlinje baserad på etisk och moralisk skyldighet gentemot Föreningens befintliga och framtida medlemmar och deras intressen, i enlighet med Lagen om ekonomiska föreningar samt Föreningens stadgar. 

6.4 Force majeure

Parterna är befriade från ansvar gällande brott mot Avtalet orsakat av omständigheter utanför Parts kontroll, såsom störningar eller avbrott i publika data- eller telenät, olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, naturkatastrof, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar parts personal eller ej), ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighets ingripande. För att sådan omständighet skall få åberopas som befrielsegrund skall part underrätta den andre parten utan dröjsmål. Parts åliggande enligt Avtal återinträder så fort sådan omständighet som nämnts ej längre föreligger.

7. Support

Rävisor AB kundtjänst tillhandahåller support under rådande telefontider. Helger har vi stängt. Med support avses främst felanmälan och tekniska problem med Tjänsterna.

8. Reklamation

Kund har rätt att reklamera Tjänsterna om dess egenskaper avviker från det som avtalats eller som följer av svensk lag. 

9. Övrigt

Vid motstridigheter mellan Avtalet och Allmänna villkor skall Avtalets bestämmelser äga företräde. I övrigt hänvisas till tillämpliga delar i Lagen om ekonomiska föreningar.

10. Tillämplig lag och tvist

Avtal och Allmänna villkor skall tolkas och tillämpas enligt svensk rätt. Tvist med anledning härom skall slutligen avgöras genom allmän domstol i Stockholms Tingsrätt som första instans.