Allmänna villkor

Rävisor AB tillhandahåller revisionstjänster till bostadsrättsföreningar. 

Bastjänsten – Rävisor Standard – är årlig revision av bostadsrättsföreningens (”Föreningens”, ”Kundens”) bokslut. Eventuell annan Tjänst, såsom rådgivning, sker på avrop, alternativt som särskilt avtalat uppdrag, och ingår inte i revisionen.

1. Avtalstid

Revisionstjänsten är ett förtroendeuppdrag och löper på årsvis. Bostadsrättsföreningens stämmoprotokoll avgör när Tjänsten aktiveras och upphör.  

2. Pris för tjänster

Priset för revision – Rävisor Standard – kan sökas fram av de flesta föreningar på www.ravisor.se. Det angivna cirkapriset förutsätter att föreningen är en äkta förening, ej ingår i en samfällighet, inte är momsregistrerad, ej har kommersiella lokaler som uthyrs till extern part, inte har anställda (ej utbetalar löner), samt att krav på auktoriserad revisor inte föreligger. Pristillägg ges för ovanstående. 

Det offererade priset förutsätter normal arbetinsats för Rävisor AB, vilket bl.a. kräver god ordning i redovisning och protokoll, att begärt material inlämnats i rätt tid, att underhållsplan följts när sådan finns, att jävssituation inte förelegat vid upphandling eller avyttring, samt att eventuella krav och frågor från Rävisor AB ställda i särskilt formulär besvarats bekräftande. 

I förekommande fall av bokslut i pappersformat / pärm, som måste distribueras internt samt returneras, tillkommer en administrationskostnad om 500 kr plus kostnad för budservice eller porto.

För ny kund tillkommer första avtalsår en Uppläggningsavgift om 1200 kr.

Eventuellt kompletterande revisionsarbete samt annat arbete än revision debiteras enligt gällande prislista (per 2019-01-01 är priset 1200 kr/t).

Faktureringsavgift om 80 kr tillkommer.

Alla priser är exklusive moms.

Prislistan revideras en gång per år. Rävisor AB förbehåller sig rätten att ändra priser/avgifter för kommande avtalsperiod om förutsättningarna har förändrats eller av annan anledning inte överensstämmer med föregående års abonnemangsavgift.

3. Underhåll

Rävisor AB förbehåller sig rätten att underhålla och därmed modifiera innehållet i Tjänsterna. Vidareutveckling och uppdatering av samtliga Rävisor AB Tjänster sker löpande.

4. Betalningsvillkor

4.1 Betalning sker mot faktura

Fakturabeloppet skall finnas tillgängligt på Rävisor AB bankkonto senast femton (15) dagar efter fakturadatum. 

4.2 Dröjsmålsränta och påminnelseavgift

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag. Rävisor AB äger vid försenad betalning rätt till ersättning för påminnelseavgift enlig gällande lag.

5. Behandling av personuppgifter och konfidentiell information

Person- och företagsuppgifter lagras, krypteras och behandlas konfidentiellt av Rävisor AB i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Rävisor AB är uppgiftsansvarig för handlingarna och har rätt att använda dessa uppgifter för att lagra nödvändig kundinformation för att kunna fullfölja Avtalets ingående. Personuppgifter som lagras är förnamn, efternamn, telefonnummer, e-postadress samt personnummer. Organisationsuppgifter som lagras är förenings namn, organisationsnummer, adress, fakturaadress samt föreningens dokument och elektronisk kommunikation med föreningen via våra system.

Konfidentiell information får ej lämnas till annan än behörig (medlem i Förenings styrelse), samt ej genom andra kanaler än sådana som verifierar mottagaren. Konfidentiell information får ej lämnas över telefon. 

6. Ansvarsbegränsning

6.1 Kunds tillämpning

Rävisor AB ansvarar ej för hur Kund använder eller tillämpar beställda Tjänster och har heller inget ansvar gentemot tredje man för Kunds tillämpning eller användning. Rävisor AB ansvarar inte för eventuella ändringar och tillägg som Kund gör i samband med nyttjandet av beställda Tjänster. Innehållet i de dokument som ingår i Tjänsterna är baserade på svensk rätt som tillämpas av svenska rättsvårdande myndigheter senast vid det tillfälle Kunden fick åtkomst till dem. 

6.2 Kunds teknik

Rävisor AB ansvarar ej för eventuella brister och begränsningar i Kunds operativsystem och datormiljö. Det åligger Kund att förvissa sig om att hen har erforderlig teknisk standard för nyttjande av beställda Tjänster innan Avtalet ingås. Rävisor AB Tjänster förutsätter att Kund har erforderlig teknisk standard.

6.3 Tjänsts innehåll

Rävisor AB ansvarar ej för påstådd eller inträffad skada, förlust eller kostnad som direkt eller indirekt beror på eller påstås bero på innehållet i Rävisor AB Tjänster. Rävisor AB Tjänster skall ej ses som juridisk, finansiell eller någon annan form av rådgivning. Rådgivningen skall ses som en riktlinje baserad på etisk och moraliska skyldighet mot Föreningens medlemmar enligt Lagen om ekonomiska föreningar samt Föreningens stadgar. 

6.4 Force majeure

Parterna är befriade från ansvar gällande brott mot Avtalet orsakat av omständigheter utanför Parts kontroll, såsom störningar eller avbrott i publika data- eller telenät, olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, naturkatastrof, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar parts personal eller ej) eller ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighets ingripande. För att sådan omständighet skall få åberopas som befrielsegrund skall part underrätta den andre parten utan dröjsmål. Parts åliggande enligt Avtal återinträder så fort sådan omständighet som nämnts ej längre föreligger.

7. Support

Rävisor AB kundtjänst tillhandahåller support under rådande telefontider. Helger har vi stängt. Med support avses främst felanmälan och tekniska problem med Tjänsterna.

8. Reklamation

Kund har rätt att reklamera Tjänsterna om dess egenskaper avviker från det som avtalats eller som följer av svensk lag. 

9. Övrigt

Vid motstridigheter mellan Avtalet och Allmänna villkor skall Avtalets bestämmelser äga företräde. I övrigt hänvisas till tillämpliga delar i Lagen om ekonomiska föreningar.

10. Tillämplig lag och tvist

Avtal och Allmänna villkor skall tolkas och tillämpas enligt svensk rätt. Tvist med anledning härom skall slutligen avgöras genom allmän domstol i Stockholms Tingsrätt som förstainstans.