Frågor & Svar

 

 

Vad är Rävisor?

Rävisor är något så ovanligt som en renodlad Brf-revisor. Vi är en revisionskonsultbyrå med revisorer som är specialiserad på bostadsrättsföreningar och som inte jobbar med annat. Vi kan ge föreningar marknadens bästa erbjudande eftersom vi har mer rationella arbetsprocesser och bättre kunskaper om just Brf-ekonomi än vanliga revisorer.

Varför bör vi välja en Brf-revisor framför en annan revisor?

Brf-revisorn har mer specialiserad kompetens, verksamhetsförståelse och erfarenhet när det gäller just bostadsrättsföreningar.

Och en duktig Brf-revisor tittar på föreningen med andra glansögon än den gängse revisorns.

För bostadsrättsföreningar gäller särskilda lagar och regler. Och skötseln, även den ekonomiska, bygger på helt andra grunder än i företag. Medan aktiebolag och dess ägare gärna vill se ett högt årsresultat, finns det sällan skäl för föreningars medlemmar att jubla över ett motsvarande, utan tvärtom.

De befintliga regelverken för redovisning är dessutom dåligt lämpade för bostadsrättsföreningar, och en traditionell och enkel analys blir därför missvisande. Brf-revisorn får således parallellt kontrollera det bostadsrättsföreningsunika, såsom underhållsplan, budget och vilka strategier föreningen har för att finansiera framtidens projekt. 

Den erfarna Brf-revisorn känner även väl till de interna problem uppstå i bostadsrättsföreningar och har gärna en verktygslåda för att hjälpa till att lösa dem smidigt och korrekt. Med bostadsrättsekonomi som DNA har hon dessutom de bästa förutsättningar för att bidra till en effektiv ekonomistyrning i bostadsrättsföreningen, utläsa om driften av föreningen eventuellt kan effektiviseras, föreslå olika förvaltningssystem som kan passa för föreningen, med mera.

Vad kan Rävisor göra för oss?

Vi erbjuder först och främst en standardiserad fullständig årlig revision, vilken omfattar granskning av bokslut, förvaltning och årsredovisning. Vi erbjuder även rådgivning kring Brf-ekonomin samt juridisk rådgivning.

Se även föregående fråga!

Vad kostar Rävisor?

Prisförslaget för revision utförd av Rävisor kan ni själva kan ta fram på startsidan - testa nu, och jämför t.ex. med vad ni betalar den revisor ni har i dag!

Prisuppskattningen gäller för en standardiserad fullständig årlig revision, vilken omfattar granskning av bokslut, förvaltning och årsredovisning. Prisuppskattningen görs utifrån det pris som vi normalt sett kan erbjuda en Brf som motsvarar er förening avseende storlek och komplexitet samt utifrån data vi har hämtat om föreningen från offentliga register.

Se även Allmänna villkor

Viss prisjustering kan bli aktuell för extraarbete som tillkommer avseende s.k. oäkta föreningar, föreningar som inte har digitalt bokslut, är delägare i samfällighet/GA-anläggning, är momsregistrerade, hanterar löner/styrelsearvoden och/eller redovisar enligt K3 (se Allmänna villkor samt er förenings offertsida). Tillägg i pris är även aktuellt för nybildade föreningar i tiden fram till dess att kontrollbesiktning gjorts.

Vårt totalerbjudande är hursomhelst mycket prisvärt.

För rådgivning är vår timtaxa 1250 kr exkl moms (per 1/1 2021). Ni kan även kontakta oss för offert avseende särskilt uppdrag. 

Vilka krav ställs på revisor och revision i en Brf?

En bostadsrättsförening måste ha minst en revisor. Revisionen, revisorns huvudsakliga uppgift, är att opartiskt och självständigt granska bostadsrättsföreningens redovisningar och hur Brf-styrelsen förvaltat föreningen. Revision ska göras varje år. Den som är oberoende (ej jävig) och har goda kunskaper om ekonomi och bostadsrättsföreningar kan ha revisorsrollen och granska ekonomin en Brf.

Vi på Rävisor är experter på just detta!

Läs mer här.

Hur väljs rätt person att utför revisionen?

Er bostadsrättsförening väljer Rävisor AB till revisor på föreningens stämma, sedan säkerställer vi att uppdraget sköts av en Brf-revisor i vår pool som har mycket god erfarenhet av att revidera bostadsrättsföreningar vars ekonomi och förutsättningar är väldigt lika dem i er Brf.

Våra stadgar kräver att vi har auktoriserad eller godkänd revisor - kan vi anlita Rävisor då?

Vi kan utföra revision för alla föreningar. Ifall er förening kräver auktoriserad revisor så måste ni räkna med ett rejält pristillägg. Om er förenings stadgar däremot inte ställer krav på att ni skall ha auktoriserad revisor så är föreningen automatiskt välkommen som kund hos Rävisor - till det pris ni själva kan ta fram på startsidan. Då får ni just den Brf-experten ni behöver.

Den gamla titeln "Godkänd revisor" finns inte längre, så ett sådant krav i stadgarna kan ni bortse ifrån. Och ingen svensk BRF är så stor att lagen kräver att den har auktoriserad revisor.

Värt att nämna är dessutom att de flesta auktoriserade revisorer inte har nämnvärd erfarenhet av Brf-revision.

Vi rekommenderar föreningar vars stadgar ställer krav på auktoriserad eller revisor att uppdatera sina gamla stadgar. Dels för att de nya stadgarna ska överensstamma med rådande regelverk, dels för att det ska bli lättare och billigare för föreningen att byta revisor. Allt i medlemmarnas intresse. (Om ni sedan av någon anledning önskar välja en auktoriserad revisor så kan ni ju göra det även om det inte står i stadgarna att mi MÅSTE ha det!)

  • Stämman kan när som helst byta revisor.
    • Lagen ställer enbart i undantagsfall krav på att revisor har revisorsexamen, nämligen när minst två av följande villkor uppfylls för vart och ett av två senaste åren: a) fler än 50 anställda b) balansomslutning över 40M kr c) nettoomsättning över 80M kr. I sådant fall, men inte annars, behöver revisorn dessutom anmälas till Bolagsverket. I Sverige finns hursomhelst ingen så stor BRF.
    • Ifall föreningens stadgar råkar föreskriva att föreningen ska ha auktoriserad revisor, behöver stadgarna uppdateras inför val av revisor med annan formell kompetens. Mall för stadgar finns på Bolagsverket.se.

Vad är en Brf-revisionskonsultbyrå?

Rävisor AB är inte som vilken revisionsbyrå som helst, vi är en revisionskonsultbyrå för bostadsrättsföreningar. En Brf-revisionskonsultbyrå är en oberoende expert på revision av just bostadsrättsföreningar. Rävisor är ledande sådan. Vi lever upp till de krav lagen ställer på oss och på våra kunder men vi är inte underställda Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) och de aktoriserade revisorernas tillsynsnämnd, Revisorsnämnden (RN). Bostadsrättsföreningar behöver ju ingen auktoriserad revisor, om det inte särskilt framgår av stadgarna. Vi prioriterar rätt kompetens framför överkompetens inom områden som är irrelevanta för bostadsrättsföreningar. Vi har gedigen ekonomi- och bostadsrättskunskap, förstår förvaltningssystemen och kan ge oberoende expertråd.

Hur kan ni ha så låga priser?

Vi erbjuder huvudsakligen en distanstjänst, och har kostnadseffektivt it-stöd samt e-lösningar för det mesta. Vi har inga flashiga kontor och inga revisorer som tar sig gott betalt för att de är överkvalificerade inom helt andra områden än bostadsrättsrevision. Våra revisorer är experter på just det er Brf behöver, och med Brf-nischade arbetsmetoder jobbar vi mer effektivt än de breda revisionsbyrårerna. Allt detta gör att din Brf inte bara får helt rätt tjänst - utan även en ytterst prisvärd sådan.

Ger ni ett lurigt erbjudande och ökar sedan priset?

Det finns inget lurigt alls, det är enbart smart att välja Rävisor. Ni väljer ju revisor årsvis och vi vill självklart ha en lång relation till er Brf. I regel är det första året som innebär mest arbete för oss, då ska vi ju lära känna föreningen och sätta oss in i tidigare dokument. Även i framtiden kommer våra priser att förbli mycket lägre än de vanliga revisionsbolagens priser, eftersom vi har lägre kostnader, mer rationell drift och är specialiserade på just bostadsrättsföreningar.

Vad skiljer Rävisor från traditionella revisionsbolag?

Vanliga revisionsfirmor jobbar oftast med stor bredd av företag och verksamheter.

Vi jobbar med bostadsrättsföreningar och inget annat. Vi är experter på bostadsrättsrevision och skiljer oss ur mängden genom vår specialistkompetens, men även genom att vi erbjuder en kostnadseffektiv distanstjänst.

Kan vi ringa samt träffa vår nya revisor?

Ja, det går bra!

Fast vår revisionstjänst är en modern distanstjänst och kontakterna mellan oss sker mestadels genom vårt system eller eventuellt förvaltningssystemet. Därmed kan vi jobba effektivt och ta låga priser samtidigt som vi uppfyller sekretesskravet att enbart behöriga kommer åt information om föreningen.

Vi kommunicerar gärna med styrelsen men önskar inte svara på frågor som kommer direkt från annan medlem än ledamot. Vi kan inte heller lämna information som inte är av allmän över telefon, av sekretesskäl.

Rävisor kommer inte till årsstämman annat än i förekommande fall och då enbart i Stockholm. Sådan service ingår inte i vår bastjänst. 

Hur blir vi kund hos Rävisor?

Ni blir kund på 1-2-3:

1. Sök upp er förening och hämta preliminär offert på startsidan

2. Visa offerten för stämman och välj Rävisor AB som revisor på stämman

3. Skicka oss signerat stämmoprotokoll som visar att beslutat att välja oss till revisor tagits.

Nu är ni kund! Enkelt som allt annat hos Rävisor. Inga avtal behövs och tjänsten löper årsvis. 

Hur säger vi upp revisionstjänsten?

Tjänsten kan sägas upp när som helst genom en årsstämma eller extrastämma. Vid uppsägning skickar ni oss helt enkelt det nya stämmoprotokollet där beslutet att välja en annan revisor tagits.

Jag vill veta mer. Kontakta mig

Genom att lämna information godkänner jag vår behandling av personuppgifter
* obligatoriskt