Revisorn i bostads­rätts­föreningen

 

En bostadsrättsförening ska enligt lag ha en eller flera revisorer.

Föreningens stadgar reglerar antalet

 • revisorer
 • revisorssuppleanter (lagen kräver ej suppleant)
 • hur länge uppdraget ska gälla.

Uppdraget som revisor är ett förtroendeuppdrag.

 • Revisor i en Brf bör både ha generell ekonomisk kompetens och Brf-kompetens.
 • Revisor får inte vara jävig dvs. ha lojalitet till någon i styrelsen, därför är det bäst att välja en extern revisor.

Revisor(er) väljs på föreningsstämman fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

 • Stämman kan när som helst byta revisor.
  • Lagen ställer enbart i undantagsfall krav på att revisor har revisorsexamen, nämligen när minst två av följande villkor uppfylls för vart och ett av två senaste åren: a) fler än 50 anställda b) balansomslutning över 40M kr c) nettoomsättning över 80M kr (i sådant fall, men inte annars, behöver revisorn dessutom anmälas till Bolagsverket). I Sverige finns ingen befintlig bostadsrättsförening som är så stor att lagkravet på auktoriserad revisor uppfylls!
  • Ifall föreningens stadgar råkar föreskriva att föreningen ska ha auktoriserad revisor, behöver stadgarna uppdateras inför val av revisor med annan formell kompetens. Mall för stadgar finns på Bolagsverket.se.

Revisorns/revisorernas uppdrag är att oberoende granska föreningen, enligt lagen och i medlemmarnas intresse.

 • Revisorn kontrollerar
  • ekonomin i föreningen (ekonomisk kontroll: årsredovisningen och räkenskaperna)
  • att styrelsen utför sitt uppdrag samt att teknisk förvaltning sköts tillfredsställande (förvaltningskontroll).
 • Revisionen resulterar i en revisionsberättelse, dvs. en rapport över vad som har hänt i föreningen.

Revisorn har tystnadsplikt.

 

Läs mer på Bolagsverket.se

På Bolagsverket finns mycket viktig och matnyttig information för bostadsrättsföreningar, här är några direktlänkar:

Mallar för bostadsrättsförening finns också på Bolagsverket. Vi kan varmt rekommendera föreningen att använda dessa.

Mallar för protokoll:

 • Konstituerande föreningsstämma
 • Ordinarie föreningsstämma - beslut om nya stadgar - första beslutet
 • Extra föreningsstämma - beslut om nya stadgar - andra beslutet
 • Extra föreningsstämma - beslut om nya stadgar - alla medlemmar närvarande
 • Extra föreningsstämma - beslut om likvidation - första beslutet
 • Extra föreningsstämma - beslut om likvidation - andra beslutet
 • Extra föreningsstämma - beslut om förenklad avveckling

Mall för stadgar:

Medgivande till registrering av företagsnamn:

 • Medgivande till registrering av företagsnamn - från företag
 • Medgivande till registrering av företagsnamn - från varumärkesinnehavare

Mallar för fullmakt:

 • Fullmakt för visst ärende
 • Fullmakt som gäller tills vidare

Exempel på fastställelseintyg (mall):

 

Bra att veta innan ni väljer Rävisor AB som revisor

Rävisors huvudsakliga uppgift är att opartiskt och självständigt granska föreningens redovisning och rapporter samt hur styrelsen förvaltar föreningen. Rävisor granskar och bestyrker rapporter från föreningen – vi ger en form av kvalitetsstämpel på verksamheten gentemot föreningens medlemmar, långivare och leverantörer. Våra revisorer är oberoende, ojäviga och har omfattande insikt i och erfarenhet av ekonomiska förhållanden i bostadsrättsföreningar, utan att vara auktoriserade revisorer, Föreningslagen ställer inte krav på det.

 

Rävisor AB lever av ert förtroende

Revisor väljs i regel på föreningsstämman. Ni väljer revisor utifrån förtroende, revisorn ska ge er trygghet. Rävisor AB arbetar enbart med revision av och stöd till bostadsrättsföreningar och har enbart erfarna och ytterst kunniga Brf-revisorer. Vår specialisering och erfarenhet gör det möjligt att erbjuda en opartisk och standardiserad årlig revision som är effektiv och prisvärd. Den omfattar en årlig granskning av bokslut, förvaltning och årsredovisning. Vi erbjuder även kvalificerad rådgivning kring Brf-ekonomin.

 

Vad är det Rävisor granskar? Vi…

 • Granskar föreningens processer, rutiner och interna kontroll.
 • Kontrollerar att lagstiftning och regelverk kring redovisning, skatter och avgifter följts.
 • Granskar föreningens verifikationer (översiktligt, samt stickprov).
 • Granskar bokslutet samt utför revision av Årsredovisningen.
  • Kontrollerar att IB motsvarar föregående års UB i balansräkningen samt att omföring av föregående års resultatdisposition gjorts.
  • Kontrollerar att avskrivningar på fastighet, fastighetsförbättringar och inventarier gjorts enligt tillämpligt regelverk (normalt enl. K2) och med rätt avskrivningstid.
  • Kontrollerar om gjorda inköp och förbättringar är att betrakta som investeringar alt. driftskostnader.
  • Kontrollerar attestlistan.
  • Granskar uttag från föreningens bankkonton, avseende underlag för utbetalning, verksamhetsrelevans samt rätt attestering.
  • Stämmer av likvidkonto mot engagemangsbesked.
  • Kontrollerar bokförda skulder mot engagemangsbesked.
  • Kontrollerar leverantörsbetalningar avseende verksamhetsrelevans och rätt attestering.
  • Kontrollerar att utbetalningar till förtroendevalda samt korrekt attestering.
  • Kontrollerar att ev. skatter och avgifter är betalda i rätt tid.
  • Kontrollerar kontoutdrag från Skatteverket.
  • Kontrollerar, i det fall föreningen är momsskyldig, att bokföring av moms gjorts rätt.
  • Kontrollerar att förslaget till resultatdisposition överensstämmer med stadgarna. 
 • Utför förvaltningsrevision, dvs. kontroll av styrelsens förvaltning, utifrån mötesprotokoll samt verkställande av beslut.
  • Granskar samtliga styrelseprotokoll för verksamhetsåret.
   • Kontrollerar ordning i samt numrering av protokoll, tillika att protokoll ej saknas.
   • Kontrollerar att styrelsens beslut formellt sett är riktiga och att styrelsen i besluten följt
    • bostadsrättslagen och förenlig lag
    • föreningens stadgar
    • instruktionerna från stämman.
   • Kontrollerar att fattade beslut har verkställts.
   • Granskar interna arvoden samt arvoden av väsentlighet.
  • Kontrollerar att fastigheten är försäkrad.
  • Kontrollerar att styrelsen har ansvarsförsäkring.
  • Kontrollerar om underhållsplan finns samt att planen följts.
  • Kontrollerar att föreningens rutiner följts vid ev. större upphandling eller avyttring, i enlighet med medlemmarnas intresse.
 • Kontrollerar att revisors tillgång till Årsredovisning och årssammanställning följs i enlighet med stadgarna, så att granskningen kan utföras i god tid innan föreningsstämman.

 

Vår revisionsberättelse

En revisionsberättelse lämnas till föreningens stämma för räkenskapsåret. Av revisionsberättelsen framgår huruvida revisor anser årsredovisningen överensstämma med faktiska förhållanden eller ej samt om den ger en rättvis bild av föreningens ekonomiska ställning och resultat.

I förekommande fall lämnas ett revisions-PM till styrelsen i vilket iakttagna förbättringsområden belyses samt förslag på åtgärd lämnas.

 

Offert och priser

Rävisors cirkapris för en standardiserad fullständig årlig revision kan de flesta svenska bostadsrättsföreningar själva kan ta fram på startsidan. Prisuppskattningen är det normalpris som vi erbjuder en Brf som motsvarar er förening avseende storlek och komplexitet samt utifrån data vi har hämtat om föreningen från offentliga register.

Pristillägg ges enligt den (automatiska) offerten för extraarbete som tillkommer avseende föreningar som hyr ut kommersiella lokaler, är s.k. "oäkta" föreningar, är arbetsgivare (betalar ut löner/arvoden), är momsskyldiga, är delägare i samfällighet/GA-anläggning, redovisar enligt K3, överlämnar bokslutsmaterial i pappersform (ej digitalt), samt låter Rävisor lagerhålla sådant bokslutsmaterial.

Föreningar som har krav på auktoriserad revisor får dessutom pristillägg för revision av sådan.  

Observera att det offererade priset förutsätter att föreningen har god ordning i redovisning och protokoll, att begärt material inlämnats i rätt tid, att underhållsplan följts när sådan finns, att jävssituation inte förelegat vid upphandling eller avyttring, samt att eventuella krav och frågor från Rävisor AB ställda i särskilt formulär besvarats bekräftande. 

Se även våra Allmänna villkor.

 

Rådgivning

Hos Rävisor får ni en extern revisor som är expert på just bostradsrättsekonomi. En revisor som granskar årsredovisning, bokföring och styrelsens förvaltning och som kan ge goda råd. Till marknadens lägsta pris för en riktig Brf-revisor dessutom.

Rävisor kan ge vid behov se till att ni får smarta råd avseende finansiering, effektivisering och kostnadsreduktion av förvaltning m.m. Våra erfarna Brf-revisorer bidrar således ofta till att förbättra föreningens drift och ekonomi. Via samarbetspartner kan vi bistå med rådgivning till bostadsrättsföreningar i hela Sverige.

Vår timtaxa för rådgivning är per 1/1-2021 1250 kr exkl. moms (1500 kr/t exkl. moms för juridisk konsultation/utredning). Ni kan även kontakta oss för offert avseende särskilt uppdrag.

 

Revision till fast pris. Få offert direkt